Стани член
    С настоящата Молба изразявам желанието си да бъда приет за член на Сдружение с нестопанска цел НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА КАМАРА „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ”.

    Заявявам, че управляваното от мен стопанство е със следните характеристики:
    Данните по т. 5-7 се предоставят с информационна цел и следва да бъде използвана от Сдружението единствено за статистически цели.

    Декларирам, че съм запознат и приемам безусловно разпоредбите на Устава на Сдружение с нестопанска цел НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА КАМАРА „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ” и споделям целите на Сдружението.