Цели

1. Представителство на земеделските производители от сектор „Плодове и зеленчуци“ пред държавните институции при определяне политиката на държавата в областта на земеделието и утвърждаването на схемите и мерките за подпомагане.

2. Отстояване пред отговорните държавни институции на необходимостта от промяна на модела за подпомагане на земеделските производители от сектор „Плодове и зеленчуци“ в Програмата за развитие на селските райони за новия програмен период в следните насоки:

2.1. Адекватно подпомагане на земеделските производители, съобразено с действителните разходи за дейността.

2.2. Насърчаване на реалното производство чрез мерки, обвързани с конкретни резултати и реализирани добиви.

2.3. Ежегодна държавна помощ за инвестиции в земеделските стопанства от сектор „Плодове и зеленчуци“ с таван на проектите от 350 000 лв. и субсидия 75 %.

2.4. Изравняване на субсидиите в България с предоставяните в останалите страни-членки на ЕС чрез :

– увеличаване на ставката по обвързана подкрепа с 50 % чрез оптимизиране на контрола и елиминиране на нелоялните практики и съществуването на фиктивни стопанства, които извършват дейност само по документи единствено с цел да получават субсидии.

– увеличаване на компенсаторната ставка за необлагодетелствените райони за единица обработвана площ.

2.5. Въвеждане на мерки за реален достъп до пазара на продукцията на местните производители

2.6. Намаляване на ставка ДДС за плодове и зеленчуци и въвеждане на нулева ставка за биологични храни.

2.7. Ефективен контрол при вноса на плодове и зеленчуци от страни извън ЕС и мерки за пресичане на контрабандата през митниците.

2.8. Гарантирано пълно и навременно обезщетение на производителите при загуба на продукция вследствие на неблагоприятни климатични събития и пазарни сътресения.

2.9. Изграждане и пълно покритие на земеделската територия на страната с противоградна система.

2.10. Намаляване на административната тежест и прекратяване на административния произвол от ДФЗ и общинските служби „Земеделие“.

3. Въвеждане на постоянна мярка за субсидирана заетост и покриване на 50% от минималната работна заплата.

4. Приоритетно приемане на Закон за браншовите асоциации и създаване на механизъм за взаимодействие с държавните институции при определяне на политиката на държавата в областта на земеделието, включително и при администриране на мерките и схемите за подпомагане на отделните сектори.

Адекватно подпомагане на земеделските производители, съобразено с действителните разходи за дейността.